Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Investește în oameni! 

articol-test-1
ANAF modifica doua formulare privind CASS-ul
septembrie 7, 2015
ANAF-modifica-Legea-209-2015 EuroContaCons Servicii de contabilitate
Lista datoriilor de care ne scapa Legea 209/2015.
septembrie 9, 2015
Afișează tot

Noile prevederi aduse de Ordinul MFP 930/2015

monitorul-oficial-Ordinul-MFP-9302015-EuroContaCons

monitorul-oficial-Ordinul-MFP-9302015-EuroContaCons Noile prevederi aduse de Ordinul MFP 930/2015 monitorul oficial Ordinul MFP 9302015 EuroContaConsRegasiti mai jos Ordinul MFP nr. 930/2015 privind modificarea Ordinului MEF nr. 2007/2008 – aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia.

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 930/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitatii de comercializare a marfurilor in regim duty-free si/sau duty-free diplomatic si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 623 din 17 august 2015.

Avand in vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, ale art. 2 alin. (1^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 23/2015 pentru a probarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitatii de comercializare a marfurilor in regim duty-free si/sau duty-free diplomatic si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 1. Articolul 5^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 5^2. –  (1) Modelul autorizatiei de functionare emise unitatilor emitente de tichete de masa, de tichete-cadou si de tichete de cresa, precum si de vouchere de vacanta este prevazut in anexa nr. 13.

  (2) Autorizatia de functionare va contine urmatoarele elemente:
            a) codul autorizatiei;
            b) elementele de identificare ale unitatii emitente;
            c) natura activitatii;
            d) locatia in care se va desfasura activitatea pentru unitatile emitente pe suport hartie, respectiv sediul social declarat de catre unitatile emitente pe suport electronic in scopul controlului efectuat de autoritatile competente;
            e) perioada de valabilitate.

(3) Directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice cu atributii de management al domeniilor reglementate specific va aloca fiecarei autorizatii de functionare un cod de autorizare, tinand un registru special in acest sens, si va avea urmatoarea configuratie: RO 123 XX 00000, unde:
            – RO reprezinta codul ISO al tarii;
            – 123 reprezinta o secventa de 3 caractere pentru identificarea unitatii emitente;
            – XX – secventa ce reprezinta tipul activitatii autorizate, respectiv: TH – tichete de masa pe suport hartie, TE – tichete de masa pe suport electronic; CC – tichete cadou si tichete de cresa; VH – vouchere de vacanta pe suport hartie, VE – vouchere de vacanta pe suport electronic;
            – 00000 reprezinta o secventa de 5 caractere pentru identificarea numarului de autorizatii alocate unei unitati emitente.”

 1. Dupa articolul 5^3 se introduce un nou articol, articolul 5^4, cu urmatorul cuprins: „Art. 5^4. – In vederea verificarii indeplinirii conditiei prevazute in anexa nr. 8 pct. 7, anexa nr. 10 pct. 5 si, respectiv, anexa nr. 12 pct. 7, se solicita organului fiscal competent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala certificatul de atestare fiscala al unitatii emitente, din care sa rezulte ca nu inregistreaza obligatii fiscale restante existente in evidentele fiscale, de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice cu atributii de management al domeniilor reglementate specific. Solicitarea eliberarii certificatului de atestare fiscala, precum si transmiterea acestuia se pot efectua si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, conform procedurii pentru solicitarea certificatului de atestare fiscala, aprobata prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator in functie de tipul de activitate pentru care se solicita autorizatie, respectiv emiterea de tichete de masa, tichete-cadou sau tichete de cresa, precum si de vouchere de vacanta.”
 2. Anexa nr. 8 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
 3. In anexa nr. 10, partea introductiva a punctului 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „4. Unitatile care solicita autorizatie de functionare trebuie sa dovedeasca faptul ca dispun de un ansamblu de masuri de securitate care sa garanteze buna functionare a sistemului de tichete-cadou si tichete de cresa sau externalizeaza acest ansamblu de masuri, dupa cum urmeaza:”.
 4. In anexa nr. 10 punctul 4, litera b) se abroga.
 5. In anexa nr. 10, punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „5. Unitatile care solicita autorizatie de functionare ca unitati emitente de tichete-cadou si de tichete de cresa nu pot fi autorizate in situatia in care inregistreaza obligatii restante la bugetul general consolidat. In intelesul prezentului ordin nu se considera obligatii restante:
  a) unitatea are depuse la organul fiscal deconturi cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare si/sau cereri de restituire, iar suma obligatiilor de plata este mai mica sau egala cu suma de rambursat/restituit;
  b) in certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal competent unitatea are inscrise obligatii de plata, iar conform certificatului acestea sunt mai mici sau egale cu sumele certe, lichide si exigibile pe care acesta le are de incasat de la autoritatile contractante;
  c) in certificatul de atestare fiscala sau alt document emis de organul fiscal competent unitatea nu are inscrise obligatii de plata, dar are inscrise mentiuni cum ar fi esalonare/amanare/plan de reorganizare, aprobat, in curs de derulare;
  d) obligatiile sunt stabilite in acte administrative fiscale a caror executare este suspendata in conditiile art. 14 si 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
  e) obligatiile sunt cuprinse in titluri executorii pentru care s-a dispus suspendarea executarii silite potrivit legii.”
 6. In anexa nr. 10, punctul 7 se abroga.
 7. In anexa nr. 10, punctul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „8. Pe baza prezentelor criterii, autorizatia de functionare se elibereaza pe o perioada de doi ani. Unitatile emitente de tichete-cadou si de tichete de cresa vor solicita reautorizarea cu cel putin 45 de zile calendaristice inainte de data expirarii autorizatiei de functionare.”
 8. In anexa nr. 10 punctul 14, litera c) se abroga.
 9. In anexa nr. 10 punctul 14, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „g) nota de constatare, care contine propunerea de acordare sau neacordare a autorizatiei de functionare din perspectiva respectarii cerintelor prevazute la pct. 1-4 intocmita de o echipa de specialisti, compusa din:
  – un reprezentant al Directiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finantelor Publice;
  – un reprezentant al Directiei de legislatie si reglementari contabile din cadrul Ministerului Finantelor Publice;
  – un reprezentant al Directiei generale juridice din cadrul Ministerului Finantelor Publice;
  – un reprezentant al Directiei generale a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice;
  – un reprezentant al Directiei generale coordonare inspectie fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
  – un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului;
  – un reprezentant al Companiei Nationale ĞImprimeria Nationalağ – S.A. Nota de constatare va fi semnata de ambele parti.”
 10. Anexa nr. 12 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
 11. Anexa nr. 13 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.
 12. In cuprinsul ordinului, sintagma „tichet de vacanta” se inlocuieste cu sintagma „voucher de vacanta”.

Art. II. – Autorizatiile de functionare emise unitatilor emitente de tichete de masa pana la intrarea in vigoare a prezentului ordin isi pastreaza valabilitatea pana la data expirarii si sunt considerate autorizatii de functionare emise unitatilor emitente de tichete de masa pe suport hartie.

Art. III. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice, Enache Jiru, secretar de stat

Bucuresti, 11 august 2015. Nr. 930.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *